Opis categorii de documente produse / gestionate

1. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local;

2. Regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu;

3. Regulamentul de ordine interioara;

4. Statutul localitatii;

5. Hotarârile de validare sau invalidare a mandatului de consilier;

6. Hotarârile de alegere din rândurile consilierilor a viceprimarului;

7. Componenta Consiliului Local al Orașului Dragomirești;

8. Componenta comisiilor de specialitate;

9. Rapoarte anuale întocmite de consilierii locali, precum si de viceprimar;

10. Declaratiile de avere si de interese ale consilierilor locali si ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu;

11. Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Orașului Dragomirești, programul de audiente;

12. Denumirea birourilor, serviciilor, directiilor, numerele de telefon, fax;

13. Strategii, programe privind dezvoltarea social-economica a Orașului Dragomirești;

14. Hotarârile de aprobare a bugetului local, împrumuturilor, virarilor de credite, a modului de utilizare a rezervei bugetare, de aprobare a contului de încheiere a exercitiului bugetar, de stabilire a impozitelor si taxelor locale, a taxelor speciale; bilantul contabil;

15. Hotarârile de aprobare a organigramei, statului de functii, numarului de personal si regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, a institutiilor si serviciilor publice de interes local, de numire si eliberare din functie a conducatorilor serviciilor publice de interes local, precum si a celor ai institutiilor publice din subordinea Consiliului Local;

16. Hotarârile de administrare a domeniului public si privat al Orașului Dragomirești, privind darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a orasului, precum si a serviciilor publice de interes local; documentele ce stau la baza organizarii si desfasurarii licitatiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor apartinând domeniului public si/sau privat al orasului: caiete de sarcini, contracte cadru, hotarâri care aproba organizarea si desfasurarea licitatiei, planuri de amplasare;

17. Hotarârile privind înfiintarea de institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local;

18. Hotarârile privind exercitarea în numele orasului a tuturor drepturilor actionarului la societatile comerciale pe care le-a înfiintat, hotarârile privind numirea si eliberarea din functie a membrilor consiliilor de administratie la societatile comerciale si serviciile publice de interes local;

19. Documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism al orasului, hotarârile privind stabilirea mijloacelor materiale si financiare necesare realizarii acestora: planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie si amplasament cu mobilier stradal, constructii provizorii, certificatele de urbanism, autorizatiile de constructie, certificatele de nomenclatura stradala, avizele de schimbare de destinatie;

20. Hotarârile privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare împotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase;

21. Hotarârile privind construirea, întretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a întregii infrastructuri apartinând cailor de comunicatii de interes local;

22. Hotarârile si documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local si cele privind asigurarea conditiilor necesare realizarii acestora;

23. Hotarârile privind asigurarea conditiilor materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea împotriva incendiilor si protectia civila de sub autoritatea sa;

24. Hotarârile privind organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;

25. Hotarârile privind protectia si refacerea mediului înconjurator, protectia, conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si de arhitectura a parcurilor si rezervatiilor naturale;

26. Hotarârile privind realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala, cele privind protectia drepturilor copilului;

27. Criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si hotarârile pentru aprobarea lor;

28. Hotarârile privind organizarea de târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si cele prin care se asigura buna functionare a acestora;

29. Hotarârile privind atribuirea sau schimbarea de denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local;

30. Hotarârile privind conferirea persoanelor fizice române sau straine cu merite deosebite, a titlului de cetatean de onoare al Orașului Dragomirești;

31. Hotarârile privind cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice din tara;

32. Hotarârile privind sprijinul acordat cultelor religioase;

33. Hotarârile privind asigurarea libertatii comertului si încurajarii liberei initiative;

34. Instructiuni, norme, regulamente si circulare primite de la organele centrale ale administratiei publice;

35. Informare privind starea economica si sociala a orasului precum si informarea asupra modului de aducere la îndeplinire a hotarârilor consiliului local;

36. Dispozitii cu privire la prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor;

37. Dispozitii privind asigurarea ordinii publice, cele referitoare la desfasurarea adunarilor publice;

38. Dispozitii privind controlul igienei si salubritatii localurilor publice;

39. Dispozitii privind asigurarea întretinerii si reabilitarii drumurilor publice, proprietatea orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, în conditiile legii;

40. Avize, acorduri, autorizatii date în competenta primarului;

41. Raportul anual privind inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al orasului;

42. Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul orasului, precum si terenurilor cu destinatie forestiera, aflate pe raza Orașului Dragomirești;

43. Lista certificatelor de producator eliberate;

44. Lista asociatiilor de proprietari din oras si a administratorilor acestora;

45. Lista societatilor comerciale autorizate de Primaria Orașului Dragomirești;

46. Lista proceselor verbale de constatare a contraventiilor;

47. Propuneri de interes public primite de la cetateni;

48. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

49. Relatii de colaborare sau parteneriat cu ONG-uri;

50. Ordine de repartizare a spatiilor cu destinatia de locuinta si a celor cu alta destinatie decât aceea de locuinta;

51. Actele normative care reglementeaza activitatea de stare civila, numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor, programul de functionare al Compartimentului Stare Civila;

52. Activitatile si locurile în care se poate presta munca în folosul comunitatii;

53. Modalitati de contestare, în situatia în care persoana se considera vatamata, în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;

54. Situatia lunara a beneficiarilor de ajutor social;

55. Numele si prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor de interes public;

56. Alte documente si informatii, care nu se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001.

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate..

FACEBOOK

VREMEA

DRAGOMIREȘTI

DRAGOMIRESTI, MARAMURES VREMEA

CALENDAR

Ieri, 19 iulie, am sărbătorit:

  • Sfânta Macrina

Astăzi, 20 iulie, sărbătorim:

  • Sfântul Ilie

Mâine, 21 iulie, vom sărbători:

  • Sfântul Proroc Iezechiel
  • Cuvioșii Rafael și Partenie de la Agapia

Poimâine, 22 iulie, vom sărbători:

  • Sfânta Maria Magdalena
usersphone-handset